Powiatowy Komitet Polskiej Partii Robotniczej (PPR) powstał 20 maja 1945 r. Jego I sekretarzem była Bronisława Bożałek. Po zjednoczeniu PPR z Polską Partią Socjalistyczną (PPS) w grudniu 1948 r. utworzono komitet powiatowy tej partii.
Od stycznia 1949 r. funkcjonował w Giżycku również Komitet Miejski PZPR. Obszarem jego działania było miasto Giżycko. Podlegał on bezpośrednio Komitetowi Powiatowemu PZPR, a na wyższym szczeblu Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w Olsztynie. Po reformach administracyjnych lat 1972-1975 wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny kraju. Wraz z tym zmieniła się struktura organizacyjna PZPR. Ostatnim I sekretarzem KP PZPR w Giżycku była Henryk Panek. W wyniku likwidacji powiatów i utworzenia województwa suwalskiego od 1975 r. KM PZPR w Giżycku podlegał bezpośrednio Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w Suwałkach. I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego był pochodzący z Giżycka Waldemar Berdyga. Komitet Miejski PZPR w Giżycku podlegały natomiast komitety zakładowe i podstawowe organizacje partyjne z terenu działania. Władzami statutowymi były: konferencja sprawozdawczo-wyborcza, plenum, egzekutywa. Funkcje kontrolne pełniła komisja rewizyjna oraz komisja kontroli partyjnej, następnie od 1986 r. jedna komisja kontrolno-rewizyjna. Komitet posiadał etatowy pion administracyjny (aparat partyjny). Na jego czele i jednocześnie na czele egzekutywy stał I sekretarz KM. Od 1976 r. był nim Aleksander Szyffers.
Łączył on kierownicze stanowisko pionu administracyjnego z naczelnym stanowiskiem zarządu instancji partyjnej i faktycznie stał na czele całego Komitetu miejskiego.
Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Giżycku zakończył działalność wraz z rozwiązaniem PZPR w styczniu 1990 r.